Escola Arrels

 

L'ESCOLA ARRELS, arrelada des de l’any 1959 a la història del barri del Congrés de Barcelona, és un centre educatiu promogut per la Institució Teresiana, que entén l’acció educativa com a tasca humanitzadora.

 

Escola innovadora en els seus plantejaments pedagògics i en contínua renovació metodològica, vol oferir un ensenyament de qualitat, formant als alumnes de manera integral.

 

La raó de ser que justifica l’existència continuada de la nostra escola es fonamenta en els següents principis:

 •  «La nostra Escola és humanitzadora, amb identitat cristiana, integradora i al servei de la persona, amb un profund compromís social que actua i s’orienta al futur i que es construeix en comunitat, arrelada a Catalunya i oberta al món.
 • D’acord amb la missió de St. Pedro Poveda i la Institució Teresiana, el nostre procés educatiu es basa en la pedagogia de la proximitat i en el diàleg “fe-ciència-cultura”.»

#

 D’acord amb els principis establerts, la nostra escola desitja aconseguir

 • Ser una escola que formi persones crítiques, creatives, alegres i compromeses en la fe  mitjançant una educació emocional que acompanyi el creixement integral de la persona.
 • El foment del treball en equip i el plurilingüisme com a eix vertebrador de la nostra línia educativa. 
 • Un equip humà en continua recerca  de millores que donin resposta a les necessitats de cada moment a través de la reflexió crítica de la pràctica educativa; que estimi, cregui i s’impliqui en la missió i el projecte educatiu de l’Escola.
 • Famílies que visquin com a propi el projecte educatiu: compromeses en la missió i els valors de l’escola.
 • Una escola oberta i implicada en les necessitats i activitats de l’entorn.

 

La nostra acció educativa, inspirada en el pensament de St. Pedro Poveda, promou: 

 • Un clima de família que fomenta la comunicació, el diàleg, la proximitat, el respecte a tota la comunitat educativa, entès com una obertura a la diversitat, la comprensió i la tolerància.
 • El valor de la justícia, la pau i el compromís , fonamentat en l’ajuda mútua , en l’empatia i en la solidaritat.
 • Una educació que afavoreix la creativitat i la iniciativa.
 • El valor de la responsabilitat i l’esforç constant de manera que cada persona pugui donar el millor de sí mateixa.
 • Una escola transformadora de la realitat, basada en els valors de l’Evangeli, inspirada en l’amor, l’alegria i la senzillesa.

PERFIL COMPETENCIAL DE L'ALUMNE 

 

1. Desenvolupar la identitat cristiana, fent servir la interiorització, el silenci i el compromís per viure els valors de l’Evangeli com l’amor, la justícia i la solidaritat.
 
2. Saber treballar de manera col·laborativa utilitzant les habilitats personals i socials mitjançant el coneixement de la societat actual per arribar a ser un ciutadà actiu i responsable.
 
3. Fer servir l’argumentació per expressar opinions en diferents llengües, amb la finalitat de ser respectuós, crític, dialogant, empàtic i sensible a les necessitats de l’entorn.
 
4. Resoldre problemes de la vida quotidiana mitjançant el raonament, la lògica, la deducció i el càlcul per arribar a ser autònom, competent i amb iniciativa personal.
 
5.  Observar, reflexionar i aplicar els coneixements científics i tecnològics  per desvetllar l’esperit  de recerca i d’innovació i assolir hàbits saludables per a la pròpia persona i pel medi ambient.

6. Identificar i saber expressar sentiments i emocions mitjançant les habilitats artístiques (com les musicals, visuals i plàstiques) per desenvolupar la creativitat, la satisfacció personal i el coneixement del patrimoni cultural.

7.  Saber interrelacionar els coneixements i saber-los comunicar als altres utilitzant les estratègies d’aprenentatge i l’esforç personal per arribar a donar el millor de si mateix.

 

 

L’Escola Arrels forma part de la la Xarxa de Centres de la Institució Teresiana a Espanya, que coordina el Secretariat Poveda de centres educatius, el qual assumeix  la responsabilitat de la definició i vertebració de l’oferta educativa dels seus centres, alhora que potencia la relació entre ells.

Així mateix, l'Escola es membre del col·lectiu d’Escoles Cristianes de Catalunya.

 

 

Mes informació: http://www.escola-arrels.cat/Una mica d'història

 

Cap als anys cinquanta del segle passat, la família Ros i de Ramis va vendre setze hectàrees i mitja de terreny de la seva finca de Can Ros, al Patronat de Vivendes del Congrés Eucarístic acabat de construir per iniciativa del bisbe de Barcelona, Doctor Modrego. 

 

Polígon d’habitatges promogut per l’església –i no per la iniciativa privada o l’Administració com era habitual– i en un moment en què l’habitatge s’imposava sobre qualsevol altra consideració.   

 

…Els eixos centrals d’aquesta urbanització van ser les places del Congrés Eucarístic i del Doctor Modrego. La parròquia de Sant Pius X, que presideix la plaça del Congrés, ja era inclosa en la urbanització, però no es va construir fins més tard. Al costat de la parròquia hi van ubicar dues escoles –una de nens i una altra de nenes… (www.bcn.cat)  separats, segons era l'ús de l'època.

 

Aquesta promoció d’habitatges es va fer en commemoració del Congrés Eucarístic de l’any 52 – d’aquí ve el nom del barri. L' escola de nens va ser encarregada als germans de la Salle i la de nenes a la Institució Teresiana.

 

Aquest incipient projecte educatiu agrupava una escola primària “San Pio X” i un institut de Batxillerat Laboral  “Josefa Segovia”.  Amb aquesta opció pel batxillerat laboral, que combinava les assignatures del batxillerat comú amb altres matèries pròpies de secretariat, es preparava a les joves per poder combinar estudis i treball ja que, atès el nivell econòmic de les famílies de l’entorn, era l’única forma de poder accedir a estudis superiors.

 

Amb el temps l’Escola va passar a ser de propietat i titularitat de la Institució Teresiana, va esdevenir mixta i va canviar el seu nom a Escola Arrels.  Sempre ha mantingut la seva missió inicial de promoció personal i social dels joves del barri i la implicació amb les famílies i preocupacions de l’entorn, des d’uns principis educatius inspirats en l’evangeli. 

 
Contacte

 

Adreça:

Carrer del Cardenal Tedeschini, 76-80

08027 Barcelona

 

Telèfon: 93 352 44 54

 

Correu: secretaria@escola-arrels.com

 

Web: http://www.escola-arrels.cat

 

 

Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda