Entitats i projectes

La Institució Teresiana desenvolupa la seva missió a través de les presències individuals dels seus membres com a professionals, com a ciutadans actius de la societat civil i com a laics compromesos en l'església. Treballa també a través d'entitats i projectes d'iniciativa pròpia. 

 


L'ESCOLA ARRELS, arrelada des de l'any 1959 a la història del barri del Congrés de Barcelona, és un centre educatiu promogut per la Institució Teresiana, que entén l'acció educativa com a tasca humanitzadora.

Escola innovadora en els seus plantejaments pedagògics i en contínua renovació metodològica, vol oferir un ensenyament de qualitat, formant als alumnes de manera integral. 

 

La raó de ser que justifica l’existència continuada de la nostra escola es fonamenta en els següents principis:

 • «La nostra Escola és humanitzadora, amb identitat cristiana, integradora i al servei de la persona, amb un profund compromís social que actua i s’orienta al futur i que es construeix en comunitat, arrelada a Catalunya i oberta al món.
 • D’acord amb la missió de St. Pedro Poveda i la Institució Teresiana, el nostre procés educatiu es basa en la pedagogia de la proximitat i en el diàleg “fe-ciència-cultura”.»

Llegir més... L'ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES ARRELS
 agrupa a tots els antics/antigues alumnes de l’Escola Arrels (abans San Pio X).

 

 Els seus objectius són:

 • Promoure la relació dels antics alumnes de l’Escola Arrels entre si i amb altres antics alumnes de la Institució Teresiana de Catalunya i de tot el món.
 • Potenciar en els associats la participació activa en la societat, aprofundint i generant opinió en temes rellevants del món actual des dels valors i tarannà propi de la proposta socioeducativa de la Institució Teresiana.
 • Organitzar activitats i serveis de tipus social, educatiu, cultural, pastoral, recreatiu, esportiu per als seus membres.

Llegir més...


 

LA FUNDACIÓ PRIVADA VIARANY  neix com a espai de diàleg entre persones i grups compromesos en la construcció de la  vida quotidiana on es posen en joc els valors, on s'accepten els seus reptes, on es demanen respostes i on es construeix la història.

 

Des d’aquesta perspectiva, la Fundació Viarany treballa per a generar processos que facin possible una ciutadania oberta als diferents sistemes de valors, amb consciència crítica, amb tarannà solidari i amb obertura compromesa al món, especialment a les realitats socials i culturals amb mancances bàsiques per al desenvolupament integral de les persones que en formen part.

 

L'acció educativa, la intervenció sociocultural, el suport a la família i la mediació cultural són, entre d'altres, camps específics d'actuació de la Fundació Viarany tots ells viscuts des d'una concepció transcendent de la vida i de les persones.

 

Aquesta fundació titula, diversos projectes a Barcelona:


EL CENTRE PASSATGE és un espai promogut per la Institució Teresiana, sota la titularitat de la Fundació Privada Viarany, on es vol  viure el diàleg fe-cultura-justícia com a eix existencial, on es celebra amb joia i plenitud i on el compromís dels seus membres (infants, joves i adults) es manifesta de manera compartida:

 • en el reconeixement del valor de cada persona i de la interacció amb els altres; 
 • en l’afirmació d’una societat amb identitat pròpia, construïda des de la diversitat cultural i religiosa;
 • i en el compromís que neix del diàleg fe-cultures-justícia, tot promovent l’experiència creient i el diàleg interreligiós.

Aquest projecte, per portar a terme aquests compromisos, ofereix recursos educatius i formatius des de l'àmbit no formal.   

 

Llegir més... 


EL CENTRE OBERT EIXAMPLE és un servei social bàsic d’atenció a infants i adolescents en situació de risc social o vulnerabilitat, al districte de l’Eixample de Barcelona. Està sota la titularitat de la Fundació Privada Viarany,  promoguda per la Institució Teresiana.

Aquest servei es basa en un treball integral amb els objectius següents: 

 • donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor; 
 • afavorir la socialització i la integració social dels menors i de les seves famílies; 
 • prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola; 
 • compensar dèficits socioeducatius; adquirir aprenentatges i competències; 
 • acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles.  

LLegir més...

 

Dintre del Centre Obert Eixample, la Fundació Viarany impulsa aquests altres dos projectes en xarxa i amb objectius específics:  


TU POTS! – Xarxa d’acompanyament educatiu és un projecte educatiu en xarxa iniciat pel Centre Obert Eixample, el Casal Loiola, l’Espai Social Provença i el Centre de Serveis Socials de l’Antiga Esquerra Eixample (IMSS de l’Ajuntament de Barcelona). 

 

S’ofereixen a l’Eixample de Barcelona, espais de reforç escolar i acompanyament a l’estudi fora de l’horari lectiu, per a infants, adolescents i joves de diferents edats, que requereixen una atenció personalitzada, per trobar-se en situació de vulnerabilitat social; posant èmfasi en les seves capacitats i en no limitar-se a l’àmbit escolar.

 

Es treballa la cultura de l’esforç, els hàbits, les normes i els valors d’una forma personalitzada i, alhora, distesa que motivi els infants i joves i que els ajudi a concentrar-se i a trobar motivacions per a fer els deures i assolir l’èxit d’estudi escolar.

 

 Llegir més... 


A TEMPS!  és un projecte d’acompanyament educatiu i formatiu per a joves nouvinguts sense referents familiars emmarcat dins del Centre Obert Eixample.

 

El projecte es concreta en un acompanyament educatiu i formatiu, a partir de la formació en competències bàsiques i transversals per a adolescents de 16 a 18 anys sense referents familiars al nostre país i amb dificultats d’accés al sistema educatiu formal per la seva edat i/o pel desconeixement de les llengües vehiculars de Catalunya.                                                                                              

Llegir més...

 


CONVIVIM és un projecte promogut per la Institució Teresiana, sota titularitat de la Fundació Privada Viarany, que cerca orientar a la persona nouvinguda en la seva integració a Catalunya: assessorant-la i acompanyant-la en tràmits d’estrangeria i facilitant el seu coneixement de les llengües i cultura pròpies de la societat catalana.

 

Es cerca establir un contacte fraternal més enllà de l’ajuda per a fer un tràmit i es vol potenciar la convivència i el diàleg des de la seva pròpia cultura, tradició i religió.

 

Es fomenten fòrums, debats i conferències propis o d’altres relacionades amb el mon de la  immigració, i el treball en xarxa amb altres entitats i grups amb interessos i tasques afins per tal de consensuar criteris i sumar esforços.  

Llegir més...

____________________________________________

ACIT JOVE  és un moviment de joves cristians, que cerca  viure l’evangeli com les primeres comunitats cristianes. Ser Moviment és una manera d’associar-se, d’exercitar-se en un estil de vida. 

Acit Jove té les seves arrels en la Institució Teresiana, i en el carisma de Pedro Poveda que porta a viure, actuar i implicar-se en la realitat amb uns trets propis.

 • Singulars en l’interior i sense res d’especial en l’exterior
 • Exigents, austers per a si mateixos i tolerants amb els altres
 • Sensibles, crítics davant els problemes del món i compromesos amb el seu entorn.
 • Forts, audaços en el compromís
 • No violents, alegres
 • Dialogants, pacients, ferms en el respecte a la dignitat de la persona i del grup.   

Llegir més...

 


 

INTERED és una ONGD, promoguda per la Institució Teresiana, que aposta per una educació transformadora que generi la participació activa i compromesa de totes les persones a favor de la justícia, l'equitat de gènere i la sostenibilitat social i ambiental.

 

Des dels nostres trets d'identitat volem promoure i fomentar:  l'educació, l'equitat de gènere,  la participació i el voluntariat. 

 

Aquesta ONG de desenvolupament porta més de 20 anys arrelada a Catalunya i impulsa, des de la societat civil, una Xarxa d'Intercanvi i Solidaritat entre grups socials, pobles i cultures.

 

A nivell estatal, les campanyes d'educació per al desenvolupament han afavorit el seu posicionament com ONGD, especialitzada en educació amb enfocament de Drets Humans i equitat de gènere. 

 

A nivell internacional, InteRed du a terme accions de desenvolupament en educació bàsica, formació i capacitació amb poblacions indígenes, dones, persones adultes, comunitats rurals i infància desafavorida. Ha realitzat més de 1000 projectes de desenvolupament en països d'Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica; i, gràcies a l'obtenció de la Qualificació de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que avala la trajectòria i qualitat del treball d'InteRed, ha executat diversos convenis de Cooperació Internacional i d'Educació per al Desenvolupament.

 

 

    

Llegir més...

 


Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda