Molt més que un centre de lleure

 

Ja hem expressat les característiques pròpies del Centre Passatge que el feien pioner a l’àmbit de l’animació sociocultural.

 

L’any 1997 va rebre el reconeixement de Centre Cultural i progressivament va anar adquirint la dimensió sociocultural, atès que les seves activitats  anaven sempre acompanyades d’un intens treball reflexiu i autocrític que permetia introduir les innovacions que es requerien en cada moment. Als 25 anys de la seva fundació, el centre d’animació sociocultural es desenvolupava en cinc àrees com expressió de la seva manera de fer:

 

 

Àrea d’esplai. En aquesta àrea hi quedaven incloses dues seccions bàsiques de la vida del centre: esplai d’infants i secció juvenil. Oferien un ventall d’activitats orientades a viure el temps lliure, com un espai on posar en pràctica els valors de la gratuïtat, el compromís, la relació i el respecte; un temps alliberador.

 

Àrea de dinamització social i comunitària. Els grups que hi participaven (joves, adults, tercera edat) i la secció de projectes socials, treballaven, d’una part, la força educadora del grup i la comunitat, i d’altra, la participació en el procés de desenvolupament social i cultural, entès com un projecte global d’intervenció.

 

Àrea de dinamització sociocultural. En aquesta àrea s’incloïen activitats orientades a conèixer el patrimoni cultural i la cultura viva, i promovien la pròpia expressió en el camp artístic, musical o literari: tallers de música, arts plàstiques, desenvolupament personal, imatge;  Biblioteca; sala de exposicions; visites culturals i festes populars.

 

Àrea de formació. La necessitat d’una formació permanent de les persones ha portat a la realització de diversos cursos dins del centre: d’idiomes; d’adults (d’alfabetització, preparació dels exàmens de graduat escolar o el certificat d’escolaritat); de reforç escolar (que posteriorment donaria lloc al COPA –Centre Obert Passatge); seminaris i diverses activitats formatives dins de l’espai denominat Aula Centre Passatge. 

 

S’ha propiciat la formació l’animació sociocultural i el voluntariat (constituint una escola de voluntariat).   

 

Cal també recordar alguns altres dels serveis prestats com el de la preparació al matrimoni o la col.laboració en programes d’atenció familiar de parelles necessitades d’orientació (SIOF).

 

Àrea lúdica: Les activitats d’aquesta àrea  eren manifestacions diverses del fet cultural i del desenvolupament de la dimensió lúdica: ludoteca, campionats, esports, excursions, diades i festes.

 

Les Jornades socioculturals, de caràcter anual, constituïen una plataforma important de reflexió per a la gent interessada en aprofundir en les qüestions socio culturals més importants de l’actualitat del moment i les propostes d’actuació que s’estaven donant.

 

Tot aquest conjunt de activitats estava sostingut per un equip reduït estable, per un nombrós grup de voluntaris i, sobretot, per una comunitat viva que es sentia responsable de tirar endavant el projecte com una resposta demanada per la seva fe i el seu tarannà.  

 

Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda